Hội thảo Khoa học Quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất”

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Mầm non, tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất”

Thời gian: Ngày 28 tháng 11 năm 2019
Đơn vị tổ chức: Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Mầm non.

Thành phần tham dự gồm có: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh – Viện trưởng; ThS. Nguyễn Ngọc Châu- Phó Viện trưởng.

Các chuyên gia của Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Kinh tế EXIM đã viết 02 bài báo khoa học:

(1) Nguyễn Thị Kim Anh. (2019). Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.Hồ Chí Minh- Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất”. Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Mầm non.

(2) Nguyễn Ngọc Châu, Lê Kiều Trang, Lê Thị Hoà. (2019). Phát triển trường mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất”. Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Mầm non.