HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu là một trong 3 lĩnh vực hoạt động chính của Viện IRE. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện IRE đã và đang quan tâm bao gồm:

  • Tâm lý học;
  • Tâm lý học chuyên ngành;
  • Khoa học Giáo dục;
  • Khoa học Giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật.

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN IRE

(1) Nguyễn Thị Kim Anh. (2019). Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.Hồ Chí Minh- Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất”. Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Mầm non.

(2) Nguyễn Ngọc Châu, Lê Kiều Trang, Lê Thị Hoà. (2019). Phát triển trường mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất”. Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Mầm non.

(3) Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hữu Thọ. (2019). Play Activities for teaching of English as a foreign language for preschool children in Vietnam. Inquiry and Teaching in Early Childhood Education International Exchange Workshop: Viewpoint from Singapore and Vietnam. NPUST, Taiwan

(4) Nguyễn Ngọc Châu, Lê Kiều Trang, Lê Thị Hoà. (2019). Current situation of teaching english as a foreign language in Vietnamese kindergaterns. Inquiry and Teaching in Early Childhood Education International Exchange Workshop: Viewpoint from Singapore and Vietnam. NPUST, Taiwan