CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng và nhiệm vụ của Viện IRE

Tâm lý học nói chung, Tâm lý học chuyên ngành, Khoa học giáo dục nói chung và khoa học giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tìm hiểu thêm

Thông tin và khoa học công nghệ: dịch vụ nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin ngân hàng dữ liệu, lưu trữ điện tử.

DV KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Tìm hiểu thêm

Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tìm hiểu thêm