Viện Nghiên cứu phát triển Giáo Dục và Kinh tế EXIM (gọi tắt là “Viện IRE”) là tổ chức khoa học và công nghệ tự chủ hoàn toàn, được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Số đăng ký: 431/ĐK-KHCN. Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu: 22 tháng 7 năm 2019; Ngày thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN: 05 tháng 11 năm 2019.

Viện IRE là một tổ chức gồm các chuyên gia hàng đầu về Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Phổ thông; Giáo dục tích hợp STEAM; Giáo dục Đặc biệt; Giáo dục hòa nhập. Đặc biệt các chuyên gia kinh tế về Quản trị Kinh doanh, Thẩm Định giá, Sở hữu trí tuệ; logistics và quản lý chuỗi cung ứng; kỹ thuật là chổ dựa vững chắc cho các hoạt động khoa học công nghệ của Viện IRE.

Viện IRE là một tổ chức khoa học công nghệ nhằm nghiên cứu phát triển giáo dục và kinh tế Việt Nam trên cơ sở hội nhập quốc tế. Các hoạt động chính của Viện IRE bao gồm: Nghiên cứu khoa học, Đào tạo bồi dưỡng, thực hiện dự án hợp tác quốc tế.

Chức năng và nhiệm vụ

Viện IRE

Theo quyết định 413/ĐK – KHCN của Sở Khoa Học và Công Nghệ Tp.HCM, viện IRE được phép hoạt động trên 3 lĩnh vực chính

Nghiên cứu khoa học

Viện IRE

Tâm lý học nói chung, Tâm lý học chuyên ngành, Khoa học giáo dục nói chung và khoa học giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật.

Dịch vụ khoa học và công nghệ

Viện IRE

Thông tin và khoa học công nghệ: dịch vụ nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin ngân hàng dữ liệu, lưu trữ điện tử.

Dịch vụ sở hữu trí tuế: tư vấn về sở hữu trí tuệ(không bao gồm tư vấn liên quan đến thủ tục xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).

Dịch vụ chuyển giao công nghệ: dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ(hỗ trợ các bên có nhu cầu mua hoặc bán, tìm kiếm đối tác để ký hợp đồng chuyển giao công nghệ); dịch vụ đánh giá công nghệ(đánh giá trình độ công nghệ, xác định giá trị, hiệu quả kinh tế và tác động của công nghệ đến kinh tế – xã hội và môi trường) định giá khoa học công nghệ(xác định giá trị công nghệ).

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký phù hợp với Luật định(chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ).

Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định

Một khát vọng thay cho những ước mơ

Với một sứ mệnh như trên, chúng tôi không phải chỉ ước mơ biến những kết quả nghiên cứu thành hiện thực mà đó là những khát vọng mà chúng tôi phải thực hiện. Khát vọng của chúng tôi không chỉ dừng lại việc ứng dụng các thành quả nghiên cứu mà có thể xuất khẩu những thành quả đó ra nước ngoài.

Trước đây chúng ta chỉ thấy rằng các doanh nghiệp mang các mô hình giáo dục, thành quả giáo dục từ nước ngoài về Việt Nam, nhưng với khát vọng lớn lao chúng tôi muốn làm ngược lại.Vì khát vọng đó, chúng tôi muốn có sự hỗ trợ, gắn kết của những nhà khoa học, những mạnh thường quân để đồng hành làm rạng danh khát vọng Việt.