HỘI THẢO KHOA HỌC “ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG”

Ngày 12/11, Phó Viện Trưởng – TS. Nguyễn Ngọc Châu đã tham gia và viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học “ Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Bất Động Sản Và Thẩm Định Giá Theo Định Hướng Ứng Dụng” được tổ chức tại Đại học Tài Chính – Marketing