THÔNG TIN VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: “THIẾT KẾ TRÒ CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO CÁCH TIẾP CẬN STEAM”

THÔNG TIN VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: “THIẾT KẾ TRÒ CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO CÁCH TIẾP CẬN STEAM”

 

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách:

 

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thiết kế trò chơi theo cách tiếp cận STEAM cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận STEAM.

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Kinh tế EXIM.

Điện thoại: 62646807    Fax: 62646804

E-mail: vienncptgiaoduckinhteexim@gmail.com

Website: www.exim.edu.vn

Địa chỉ: 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bà Nguyễn Thị Kim Anh

2. Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ngày, tháng, năm sinh: 1955;  Nam/ Nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức danh khoa học: Giảng viên chính;

Năm được phong chức danh: 2008.

3.SẢN PHẨM KH&CN CỦA NHIỆM VỤ

3.1. Sản phẩm KH&CN Dạng I

Số

TT

Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn

vị đo

Số lượng Theo kế hoạch Thực tế

đạt được

1 Báo cáo tổng hợp Báo  cáo 1 1 1
2 Báo cáo tóm tắt Báo cáo 1 1 1
3 Bản kiến nghị các cơ quan , tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu. Bản kiến nghị 1 1 1
4 Chuyên đề khoa học Chuyên đề 30 30 30
5 Quy trình hướng dẫn thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM Quy trình 1 1 1
6 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 1 “Thực trạng giáo dục STEAM và thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở TP.HCM theo cách tiếp cận STEAM” Cuốn 1 1 1
7 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2 “Quy trình hướng dẫn thiết kế, tổ chức trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM Cuốn 1 1 1
8 Trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM Trò chơi 20 20 20
9 Bản xử lý số liệu điều tra định lượng Bản 1 1 1
10 Bản xử lý số liệu điều tra định tính (gỡ băng phỏng vấn) Bản 1 1 1

3.2. Sản phẩm KH&CN Dạng II

Số

TT

Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học

cần đạt

Ghi chú
Theo kế hoạch Thực tế

đạt được

  Bài báo trong nước  
1 – 02 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học của trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

– 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học XH&NV “Thiết kế và tổ chức các hoạt động trò chơi khoa học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM.

1 3  
Bài báo quốc tế  
2 -01 bài báo khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài bằng tiếng Nga gửi cho Hội thảo Khoa học kỷ niệm 100 năm thành lập khoa Giáo dục trường ĐH Sư phạm Quốc Gia Moscow tháng 9/2021. 1 1  

3.3. Sản phẩm KH&CN Dạng III

Số

TT

Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo Số lượng Ghi chú

(Thời gian kết thúc)

Theo kế hoạch Thực tế đạt được
1 Đào tạo 01 Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Mầm non về STEAM.   1 1