Hoạt động nghiên cứu khoa học tại viện IRE

Nghiên cứu là một trong 3 lĩnh vực hoạt động chính của Viện IRE. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện IRE đã và đang quan tâm bao gồm:

  • Tâm lý học;
  • Tâm lý học chuyên ngành;
  • Khoa học Giáo dục;
  • Khoa học Giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật.

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN IRE

Đề tài 01:

Đề tài 02: