Exim tổ chức Study Tour nước ngoài ngắn ngày kết hợp tham quan

Nhật, Singapore, Malaysia, Philipine, Đài Loan, Thái Lan), hoặc trong nước có mô hình STEAM hoặc giáo dục hoà nhập tốt dành cho cha mẹ trẻ, giáo viên, cán bộ quản lý:

  • Tổ chức cho trẻ được học tập trải nghiệm với môi trường bên ngoài
  • Phụ huynh có thể học tập trực tiếp các mô hình hay ở các đơn vị trong và nước ngoài về chăm sóc giáo dục trẻ hoà nhập