EXIM đã ký biên bản ghi nhớ với trường Đại học Quốc gia Khoa học và công nghệ Bình Đông

Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục và Kinh tế EXIM đã ký MOU (Biên bản ghi nhớ) với Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Quốc gia Khoa học và công nghệ Bình Đông vào ngày 26/11/2019